Klare for en digital fremtid hos Eika

Eika Alliansen har nå en klar visjon om hvordan de kan bruke digitalisering som strategisk verktøy for å nå sine forretningsmål.

Utfordring

Digitalisering forandrer bransjen og driver salg og betjening på nye måter. Bankbransjen står overfor en rekke nye utfordringer og muligheter på grunn av digitalisering. For å definere en tydelig retning, ønsket Eika Alliansen å utvikle en tydelig digital strategi. Den skal understøtte og bidra til realisering av Eika Alliansens visjon, posisjon og kjernevirksomhet, og bidra til økt salg av tjenester samt høyere kundetilfredshet, med de digitale kundeflatene.

Eika Alliansen eies av nesten 80 lokalbanker. Konsernstyret er besluttende organ, men bred forankring av prioriterte tiltak i bankene er viktig for hurtig utvikling samt realisering av gevinster. Det å utvikle en digital strategi måtte derfor gjennomføres med høy grad av involvering. I tillegg var tid en utfordring: det var en forutsetning at strategien skulle legges frem for konsernstyret kun seks uker etter bestillingen.

Løsning

Itera etablerte et spesialistteam på fem personer som, i tett samarbeid med et kjerneteam fra Eika Alliansen, gjennomførte en effektiv og komprimert prosess. Alle intervjuer og workshops i analysefasen ble gjort av minimum to personer, og all input ble kontinuerlig samlet og bearbeidet i en sentral «hub». Strategien baserer seg på kundeinnsikt og analyserapporter fra Eika, digitale trender og forventet utvikling mot 2020 og detaljerte analyser av det norske bankmarkedet fra Cicero Consulting, et datterselskap til Itera. For å samle inn all relevant input og utarbeide en tydelig og forankret strategi, etablerte vi en arbeidsgruppe med 20 representanter fra alle deler av Eika. Gruppen møttes til fire workshops. I tillegg hadde vi en referansegruppe med bankrepresentanter, bestående av ytterligere fem personer for å sikre innspill og regional forankring. Styringsgruppen bestod av tre medlemmer fra konsernledelsen og to banksjefer. Etter seks uker ble det lagt frem en omfattende rapport for konsernledelsen og -styret, samt arbeids- og referansegruppen.

Resultat

På tross av korte tidsfrister ble prosjektet gjennomført i henhold til tidsplan og med høy kvalitet. Eika Alliansen har nå en klar visjon om hvordan de kan bruke digitalisering som strategisk verktøy for å nå sine forretningsmål. De har fått en tydelig digital strategi som angir retning, prioriteringer og tiltak på kort og lang sikt. Eika Alliansen vil forsterke posisjonen «Ved din side», og lokalbankens rolle, ved å realisere kundenære og smarte digitale løsninger. En rekke tiltak er nå startet for å realisere potensialet. For å tydeliggjøre de digitale prioriteringene har de også gjort justeringer i organisering og implementert en ny styringsmodell for digital utvikling. Prosjektet har også fungert som en kick-starter internt for å bygge digital kompetanse og motivasjon. Et stort antall personer på tvers av Eika ønsker nå å fungere som katalysatorer for at konsernet skal bli en digital leder.

Itera - Make a difference