Årsrapport 2013 - dokumentert verdiskaping

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter. Virksomheten bidrar til at Forsvaret har gode arenaer for å øve, lære og bo. I tillegg realiserer Forsvarsbygg betydelige verdier som investeres i økt forsvarsevne.

Utfordring

Forsvarsbygg har siden 2002 bidratt til at forsvarssektoren er tilført betydelige verdier gjennom sin forvaltning av forsvarssektorens eiendommer. På vegne av Forsvars-departementet ivaretar Forsvarsbygg Forsvarets behov for bygg og anlegg. Det er viktig å dokumentere Forsvarsbyggs bidrag til forsvarssektoren, ikke minst fordi dette vil styrke Forsvarsbyggs omdømme i sektoren. Dette ønsket de også å uttrykke i sin årsrapport.

Løsning

Årsrapporten for 2013 ble utviklet med øye for de nye reglene for offentlig rapportering som er blitt obligatoriske fra 2014. Temaer som ble belyst og dokumentert var blant andre de viktigste prioriteringene til virksomheten, og det ble utviklet et verdiskapingsregnskap i tillegg til et kompetanseregnskap. Forsvarsbygg ble også presentert grundig gjennom tall og fakta. Hvert forretningsområde svarte på hva som er de viktigste utfordringene, hvilke mål som ble nådd og hvilke forbedringspunkter forretningsområdet har. Et viktig aspekt i dette var også at direktørene reflekterte over hva som ligger i et godt vertskap. Godt vertskap er Forsvarsbyggs motto for å ivareta en god kundedialog.

Resultat

Gjennom en helhetlig og grundig rapportering dokumenterte Forsvarsbygg at de bidrar til å bygge forsvarsevne hver dag, og at de er en kompetent organisasjon som tilfører verdier til forsvarssektoren. Rapporten belyste også utfordringene til Forsvarsbygg, og hvordan disse skal løses. Årsrapporten ble publisert på Forsvarsbyggs hjemmesider, og det ble utviklet virksomhetspresentasjoner basert på innholdet.

Itera - Make a difference