Rett profil og rett pensjon

De mange grafiske designoppdragene vi har løst for SPK har hatt som sin fremste rolle å dokumentere og tydeliggjøre SPKs samfunnsrolle og -oppdrag.

Utfordring

Utfordring
Med nærmere én million personkunder fordelt på 1 600 bedriftskunder er Statens pensjonskasse (SPK) Norges største pensjonsordning. SPK forvalter opptjente rettigheter til en verdi av 330 milliarder kroner. Store omlegginger som følge av pensjonsreformen krever mye av SPK. De mange grafiske designoppdragene Itera (tidl. Itera Gazette) har løst for SPK har hatt som sin fremste rolle å dokumentere og tydeliggjøre SPKs samfunnsrolle og -oppdrag – med stort potensiale for gjenbruk.

Løsning

Løsning
SPK gjennomførte i 2012 en ekstern analyse som viste at virksomhetens visuelle profil må moderniseres for at de skal framstå som en fremtidsrettet virksomhet – i tråd med ambisjonene for SPK 2015. Itera fikk oppdraget med leveranser fra utvikling av ny logo og grunnelementer, til maler og designhåndbok i PDF.

De grafiske designprosjektene Itera har utviklet for SPK gjennom flere år formidler virksomhetens «sjel», som trygg, nær, dyktig, kompetent og kunnskapsrik. De underliggende designkonseptene signaliserer at SPK sikrer din framtid gjennom tydelige budskap og gode visuelle fremstillinger.

Itea har også hatt oppdraget med å utvikle en ny visuell profil for SPK. Denne løsningen innebar en forfriskende, moderne og samtidig nøktern profil som er utviklet med tanke på å kunne ivareta krav til effektiv implementering – der utsendelse av brev eksempelvis er en vesentlig del av SPKs eksterne virke. Revidert visuell profil, med oppdatert profilhåndbok, ble ferdigstilt til januar 2014.

 

Resultat

Resultat
De grafiske designprosjektene er lyse og åpne i fargevalg og bygger på det arbeidet som er nedlagt i SPKs visuell profil over flere år. Disse makter like fullt å skape noe nytt gjennom presentasjon av gode eksempler og anskueliggjørende fortellinger.

Med hensyn til ny visuell profil har prosessen vært trygt forankret i både referanse-, styrings- og ledergruppe, der nøkkelpersoner i SPK har vært involvert og deltagende på både praktisk, taktisk og strategisk nivå. Ambisjonen om å skape en ny identitet som SPK kjenner seg igjen i er innfridd.

Itera har i sine leveranser for SPK jobbet bredt, med prosjektledelse, design, illustrasjon, redaksjonell rådgivning og foto og layout/ombrekking.

Itera - Make a difference