Hvorfor er samfunnsansvar viktig for oss?

Visjonen vår forplikter oss i flere perspektiver; i vår relasjon med ansatte, hvordan vi gjør arbeidet vårt, hva vi leverer til kundene våre, og ikke minst hvordan vi forvalter relasjonen med aksjonærene våre og med samfunnet generelt.

Positive effekter på medarbeidertilfredshet

Vi tror at våre ansatte gjerne vil at arbeidsplassen deres engasjerer seg aktivt for å bidra i samfunnet. Når vi lar visjonen og verdiene våre være med i arbeidshverdagen tror vi dette er med på å skape engasjement, mening og involvering. Vi vet også at positiv oppmerksomhet og et godt omdømme kan skape intern stolthet og lojalitet.

Vekst og lønnsomhet

Vi tror at virksomheter som er bevisste på å bidra positivt i samfunnet lykkes bedre enn bedrifter med et mer ubalansert fokus på lønnsomhet. Et omdømme som et ansvarlig selskap som driver sin forretningsvirksomhet i overensstemmelse med lover og regler er en forutsetning for å bygge sterke kunderelasjoner og for å tiltrekke nye medarbeidere.

1 Vår tilnærming til samfunnsansvar

Vi utøver våre ulike initiativ og aktiviteter knyttet til samfunnsansvar i fire akser: samfunn, kunder, miljø og ansatte.

1.1 Kunder

Mange av kundene våre fyller viktige roller og funksjoner i samfunnet. Dette gir oss muligheten til å bidra til å utgjøre en forskjell gjennom oppdragene og løsningene vi leverer. Noen eksempler:

Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt: Seksuelle overgrep er et samfunnsproblem som angår både kvinner og menn, voksne og barn. Det antas at mange overgrepsofre ikke forteller noen om hva de har opplevd, ofte fordi de ikke vet hvilke muligheter for hjelp som ligger i støtteapparatet. For å spre kunnskap og oppmerksomhet om nettopp dette, utviklet Itera en kampanje. Kampanjen har pågått i to år, og har vært godt synlig i bybildet i form av postere og boards, i tillegg til en animasjon i sosiale medier.

For Norad er det svært viktig med løsninger som gjør arbeidshverdagen effektiv, slik at mest mulig tid og energi frigjøres til deres viktige utviklings- og hjelpearbeid. Itera utviklet effektive verktøy.

Miljødirektoratet: Norge har et mål om å redusere utslipp av drivhusgasser fra 17 til 15 millioner tonn innen 2020. En viktig oppgave for Miljødirektoratet er å analysere hvilke klimatiltak som vil redusere utslipp, og hva de ulike tiltakene vil koste. Itera utviklet en analyseløsning som hjelper Miljødirektoratet med å prioritere.

Oslo kommune: 100.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i mer enn 40 land. De aller fleste veteraner må regne med ubehagelige stressreaksjoner i tiden etter krigsopplevelser. Itera utvgiklet en kampanje for å øke oppmerksomhet og kunnskap om Veterantelefonen, Oslo kommunes krise- og rådgivningstelefon for forsvarsveteranser og personell fra humanitære og sivile organsasjoner som har deltatt i internasjonale operasjoner og oppdrag.

Gjennom årene har vi arbeidet med samsfunnsrelaterte spørsmål i forbindelse med utvikling av års- og bærekraftsrapporter for virksomheter som Orkla, Norsk Tipping, NSB, Yara, Norske Skog, Telenor, Norad, Utenriksdepartementet, NorgesGruppen, MøllerGruppen, DNB, Mattilsynet, Cermaq og Cargill EWOS.

1.2 Samfunn

Itera fokuserer på å bidra til positiv utvikling på samfunnsområder som er mest relatert til vår virksomhet.

1.2.1 Utdanning: samarbeid med universiteter

Itera har siden 2010 tilbudt kurs og prosjektpraksis for studenter ved et ledende universitet i Ukraina (National Aviation University, Software Engineering Faculty). Gjennom samarbeidet med universitetet påvirker vi aktivt nasjonale utdanningsstandarder. Ansatte fra Itera holder forelesninger og deltar i juryer på studentkonferanser og konkurranser. I tillegg har vi et samarbeid med Nord Universitet, der Itera-ansatte holder forelesninger for studenter fra deres program i International Business.

1.2.2 Integritet og lovverk

Itera følger nasjonal lovgivning i alle land konsernet har aktivitet i. Alle ansatte oppfordres til å varsle dersom de skulle oppleve bekymring knyttet til selskapets integritet eller til manglende overholdelse av lover og regler. Ansatte kan gjøre slik varsling konfidensielt hvis de ønsker det, og konsernet kan ikke komme med negative reaksjoner mot den ansatte, uavhengig av om bakgrunnen for varslingen viser seg å ha hold i virkeligheten eller ikke.

1.2.3 Korrupsjon

Itera har nulltoleranse for korrupsjon. Konsernet er eksponert for en viss risiko gjennom nearshorevirksomheten i Ukraina, i og med at landet scorer relativt lavt på Transparency International Corruption Index. Itera leverer derfor ikke tjenester til offentlig eller privat sektor i Ukraina, men eksporterer kun tjenester til land der vestlige forretningsstandarder er normen.

I tillegg har konsernet utarbeidet retningslinjer for alle ansatte knyttet til det å ta i mot gaver eller andre fordeler. Se også konsernets etiske retningslinjer under itera.no/investor-relations.

1.2.4 Etiske retningslinjer

Itera etiske retningslinjer beskriver hvilke standarder som gjelder for samhandling med kunder, leverandører, offentlige myndigheter og ansatte. Retningslinjene adresserer blant annet interessekonflikter, relasjoner til media og innsidelovgivning. Retningslinjene gjelder for alle ansatte og er tilgjengelige på itera.no/investor-relations.

1.2.5 Eierstyring og selskapsledelse

Itera opererer i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Det er ingen signifikante avvik mellom anbefalingen og hvordan den er implementert i konsernet.

1.2.6 Samfunnsengasjement

Itera består av mange samfunnsengasjerte mennesker. Det er helt naturlig for oss å bidra der vi kan, det være seg gjennom aktuelle initiativer som ice bucket challenge, Movember og liknende, julegaver til kunder i form av donasjoner til veldedige organisasjoner eller faste samarbeid hvor vi kan utgjøre en forskjell for samfunnet.

Itera + Nyttig Arbeid: Itera samarbeider med Oslo kommune, Bydel Grünerløkkas initiativ Nyttig Arbeid. Nyttig Arbeid er et arbeidstiltak for LAR-pasienter og andre med en rusrelaterte utfordringer. De har blant annet fått overta pent brukte kontormøbler og PC-er av Itera og får i tillegg hjelp av Iteras eksperter til oppgradering av sine hjemmesider. Nyttig Arbeid består av en fantastisk inspirerende og takknemlig gjeng som sprer smil og entusiasme, og samarbeidet er på alle måter en kilde til gjensidig glede.

Itera + Blodbanken: Itera oppfordrer alle ansatte til å gi blod! I 2014 rekrutterte vi store deler av organisasjonen til å melde seg som blodgivere. Vi utfordret i tillegg konkurrentene til å gjøre det samme i en video som ble delt i sosiale medier.

1.3 Ansatte

1.3.1 Likestilling

Itera ser likestilling som viktig. Menn og kvinner bør ha lik lønn for sammenlignbare stillinger, og de samme mulighetene for personlige og faglige utvikling. Vi forsøker å sikre at både kvinner og menn opplever en god balanse mellom arbeid og fritid, og tilbyr muligheter for hjemmekontor samt deltidsstillinger for å legge til rette for dette. Det er et mål å øke andelen kvinneandelen blant de ansatte. I 2015 var 37 prosent av de ansatte kvinner, opp fra 34 prosent året før.

1.3.2 Mangfold

Itera ser på mangfold i organisasjonen som en viktig styrke, og jobber for å rekruttere, utvikle og beholde dyktige ansatte uavhengig av nasjonalitet, kjønn eller etnisitet. Vi har et stort mangfold, med mange nasjonaliteter representert, noe som beriker kulturen.

1.3.3 Menneskerettigheter

Itera støtter opp om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, slik som FNs menneskerettighetserklæring. Ingen i Itera skal på noen måte bidra til brudd på menneskerettigheter. Konsernet legger stor vekt på at alle ansattes grunnleggende rettigheter respekteres. Itera har virksomhet utenfor Skandinavia, nærmere bestemt i Ukraina og Slovakia, og anser at etableringen av disse arbeidsplassene har bidratt til å øke de ansattes levestandarden i disse landene.

1.3.4 Medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredsheten måles to ganger årlig i form av en hovedundersøkelse og en oppfølgende delundersøkelse, og gir et godt bilde av generelle trender og lokale forskjeller. Undersøkelsen måler viktige områder, slik som opplevelse av balanse mellom arbeid og fritid, faglig utvikling, arbeidsmengde og oppslutning om Iteras verdier. Ansatte gis anledning til å mene noe om hvilke områder og tiltak som skal prioriteres for at resultatene skal forbedres. Tiltak som antas å ha effekt for flere forretningsenheter blir implementert under ledelse av konsernets HR-funksjon. Tiltak som er mer lokalt orienterte gjennomføres av den aktuelle avdelingen under ledelse av dennes leder. Delundersøkelsen måler om de valgte tiltakene har ønsket effekt, eller om det bør gjøres justeringer frem mot hovedundersøkelsen. Resultatene fra 2016 viser at ansatte ser Itera som en god arbeidsplass.

1.4 Miljø

Det å begrense vår negative påvirkning på miljøet er en integrert del av vårt samfunnsansvar. Vårt hovedkontor er sertifisert som Miljøfyrtårn, hvilket innebærer at vi tilfredsstiller en rekke krav på områder som arbeidsmiljø, innkjøp og anskaffelser, energi, transport og avfallshåndtering.

Vi har kontorer i flere land, og flere internasjonale kunder og partnere. Vi forsøker å begrense fysisk reisevirksomhet, og har investert i utstyr og programvare av høy kvalitet for å legge til rette for mest mulig elektronisk kommunikasjon.

Itera er del av en større verdikjede, og har kartlagt leverandørene våre for å få en oversikt over hvordan og i hvilken grad de følger opp sitt miljøansvar. Vi vil fortsette å arbeide for å redusere vår påvirkning på miljøet, og oppfordrer alle våre partnere og leverandører til å gjøre det samme.

Itera er ikke en produksjons-/industribedrift, og benytter og resirkulerer en svært begrenset mengde emballasje. Itera er medlem av Grønt Punkt Norge.

Iteras hovedkontor ligger i moderne lokaler med høy miljøstandard i Nydalen. Offentlig transport er svært godt tilgjengelig. Eier og utleier av bygningen, Avantor, var det første eiendomsselskapet i Norge som ble miljøsertifisert ut fra ISO 14001.