Bits: digital bro mellom offentlig og privat sektor

Itera Bits red symbol

Bærekraftsmål 9: InnovasjonBærekraftsmål 10: mindre ulikhet

Bankene i Norge sitter på store mengder informasjon om sine kunder, enten det er transaksjonshistorikk eller hvor mange bankkonti en person har. Politiet, NAV og Skatteetaten er blant offentlige aktører som trenger bankenes data i arbeidet sitt, som for eksempel etterforskning eller saksbehandling. Sammen med Bits, som representerer bankene i Norge, har Itera bidratt til forenkling av datautvekslingen mellom banker og offentlige etater. 

Selv om du kanskje ikke har hørt om Bits, har du garantert benyttet en av tjenestene deres. Bits’ fremste oppgave er nemlig å sikre effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Betalingsinfrastrukturen er det som gjør at penger, transaksjoner og informasjon kan flyttes sømløst mellom ulike banker. Det er det som gjør det mulig for deg som bankkunde å ta ut penger i en hvilken som helst minibank, og at overføringer kan skje mellom alle kontoer i alle banker. Derfor er det ikke bare en infrastruktur for bankene, men for hele det norske samfunnet. 

Forenklet og sikker datautveksling på bare 12 uker 

Bits engasjerte Itera til å utvikle en «gateway» for å forenkle datautvekslingen mellom finansnæringen og offentlig sektor. Prosjektet er en del av DSOP-programmet (Digital Samhandling Offentlig Privat), som er et samarbeidsprogram for digitalisering av viktige prosesser i samfunnet, der Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, politiet og finansnæringen deltar. Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet. DSOP-programmet vil skape store verdier og spare tid og penger både for aktørene og ikke minst bidra til den videre digitaliseringen av Norge.  

Første fase av løsningen, kalt DSOP Gateway, ble levert på 12 uker fra definering til produksjon. Bruk av en skyplattform og DevOps ble tidlig definert som viktig premiss for å nå de forretningsmessige målene på kort og lang sikt. Gjennom en arkitektursprint med et ekspertteam fra Bits, Itera og Microsoft avklarte vi kritiske suksessfaktorer, risikoer, mål for arkitekturen samt estimert ressursbruk og kostnadsestimat på utviklingen av første fase av løsningen. Itera var ansvarlig for design, utvikling, testing, forvaltning og drift av løsningen på Microsofts Azure skyplattform for å oppnå svært høy skalerbarhet, sikkerhet og robusthet knyttet til datautveksling mellom finansielle institusjoner og offentlige aktører.  

Løsningen brukes i dag av de tre etatene politiet, NAV og Skatteetaten samt bankene, og vil fremover kunne utvides med nye tjenester for å forenkle datautvekslingen mellom bankene og stadig flere offentlige etater.   

Fra manuell og tidkrevende til rask og enkel 

For å vise hvor forenklet datautvekslingen har blitt kan vi ta et eksempel: politiet trenger kontoinformasjon om en person, noe de har lovmessig rett til å kreve at bankene utleverer. Tidligere sendte politiet en anmodning til bankene om å få utlevert informasjonen, noe som normalt resulterte i et svar pr brev etter om lag en uke. 

Reference Bits data

I dag ser prosessen ganske annerledes ut. Istedenfor at politiet må sende en anmodning til én og én bank for å finne ut hvor en person har et kundeforhold, går det først en digital forespørsel til bankenes sentrale registre over bankkonti i Norge. Politiets systemer sender deretter automatisk en forespørsel til de utvalgte bankene, og mottar umiddelbart informasjonen de trenger om personen. For å kunne realisere denne løsningen mellom banknæringen og flere store offentlige etater var det nødvendig med følgende nye infrastrukturkomponenter som Itera fikk i oppdrag å utvikle for DSOP:  

  • Kundeforholdsregisteret (KFR) som inneholder kundeforholdene hos norske banker som ikke er inkludert i banknæringens eksisterende Konto- og adresseringsregister (KAR)   
  • DSOP Gateway som sørger for nødvendig konvertering av meldingsformater mellom bankenes registre (KAR og KFR) og etatene.